Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  ADSL

  Digitální účastnická přípojka - technologie umožňující přenos dat po telefonním páru na tzv. poslední míli (od posledního zařízení u operátora směrem ke koncovému uživateli). V současné době je k dispozici varianta ADSL2+ s přenosovou rychlostí až 28Mbit/s směrem k uživateli a až 3,5Mbit/s směrem od uživatele.

  Anténní slučovač

  Spojuje anténní výstupy z více (především z GSM) zařízení do jedné antény pro snížení celkového počtu potřebných antén.

  Antivandal

  Antivandal systém se vyznačuje vysokou mechanickou odolností zařízení a je určen zejména pro instalace, ve kterých je důležitým faktorem odolnost vůči úmyslnému či neúmyslnému poškození.

  ASR

  Answer Seizure Ratio (ASR) - jedná se o parametr využívaný v telekomunikacích, který měří kvalitu sítě a úspěšnost hovorů. ASR udává procentuální vyjádření úspěšně odpovězených hovorů v poměru k celkovému počtu hovorů.

  Autoclip Routing

  Funkce GSM brány, kdy dochází k automatickému ukládání informací o odchozích hovorech. Pokud někdo volá zpět, je automaticky přepojen na vnitřní linku, ze které byl volán předchozí hovor.

  B-kanál

  Kanál pro přenos uživatelských dat (hlas, data) pomocí technologie ISDN. Garantovaná rychlost kanálu je 64kbit/s.

  Baby Call

  Automaticky (s nastavitelnou prodlevou) po vyzvednutí sluchátka volí předem nadefinované číslo v GSM síti. Toto volání je určeno zejména pro děti a starší či invalidní osoby v případu nouze.

  Bit

  Základní složka digitálních informací, která může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Pro vyjádření většího množství bitů se požívají násobky - kilo [kbit], mega [Mbit], giga [Gbit] a další.

  Black&White List

  Black List je označení pro seznamy, které obsahují něco zakázaného (telefonní čísla, IP adresy emailových serverů, atd.). K opačnému účelu, tedy k vytvoření seznamu entit, kterým má být něco povoleno, je používán White List.

  Bluetooth

  Bezdrátová komunikační technologie pro přenos dat na krátkou vzdálenost. V současné době je k dispozici varianta Bluetooth 4.0, která disponuje přenosovou rychlostí až 24Mbit/s. Technologie nevyžaduje přímou viditelnost komunikujících zařízení a pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4GHz.

  Brána

  Síťový prvek, který provádí konverzi mezi různými kódovacími a přenosovými formáty, tzn. že pomocí brány lze propojit různé typy sítí (např. GSM a IP). Existují různé typy bran - GSM, UMTS, ISDN a VoIP. Nejběžněji se používají GSM brány, které uživateli šetří náklady na volání z pevných linek do GSM sítí - z pevné linky vytočíte GSM číslo volaného účastníka a tím, že je hovor směrován přes GSM bránu, je hovor účtován jako hovor z mobilní sítě do mobilní sítě.

  BRI

  Basic Rate Interface - rozhraní služby ISDN složené ze dvou B kanálů (každý o rychlosti 64kbit/s) sloužících k přenosu uživatelských informací (hovor, data) a jednoho D kanálu (16kbit/s), jehož úkolem je přenos signalizace. BRI tedy umožňuje současný přenos až 2 telefonních hovorů.

  Broadcasting

  Broadcasting nebo-li plošné vysílání je distribuce audio a video obsahu různým uživatelům pomocí určitého audio či video komunikačního média. Příkladem je 2N® NetSpeaker a 2N® SIP Speaker).

  Byte

  Jednotka digitální informace skládající se z osmi bitů. Základní jednotka velikosti paměti.

  CallBack

  Funkce na snižování nákladů na volání (zejména při roamingu). Po vytočení čísla ústředny je hovor ústřednou aktivně odmítnut. Ústředna obratem zavolá zpět na číslo, ze kterého hovor odmítla, a klientovi je umožněno po vyzvednutí hovoru vytočit jakékoliv číslo.

  CDR

  Call Data Record - záznamy o trvání hovorů, volaném čísle, volajícím, době hovoru, atd. používané pro účtovací účely.

  CLIP

  Služba digitálních sítí (např. ISDN, GSM, apod.) umožňující zobrazení čísla účastníka volajícího na terminálu (telefonu) účastníka volaného.

  CLIR

  Služba digitálních sítí (např. ISDN, GSM, apod.) umožňující skrytí čísla účastníka volajícího (skrytá identita).

  D-kanál

  Datový signalizační kanál linky ISDN. Tento kanál se používá na přenos zpráv o řízení hovorů mezi terminálem ISDN a veřejnou telefonní ústřednou. U základní přípojky BRI má tento kanál přenosovou rychlost 16kbit/s, u PRI přípojky má rychlost 64kbit/s.

  Dálkový dohled

  Umožňuje sledovat i ovládat provoz určitého zařízení přes internet z jakéhokoli místa na světě.

  DECT

  Digital Enhanced Cordless Telecommunications je standardizovaná digitální technologie, která je primárně určena pro bezdrátové telefony.

  DialThru

  Pokud GSM brána podporuje funkci DialThru, lze ji zapojit mezi stávající pobočkovou ústřednu a linku k poskytovateli hlasových služeb (nejčastěji linka ISDN). Brána na základě volaného čísla sama rozhodne, zda se jedná hovor do mobilní či pevné telefonní sítě, a na základě toho uskuteční hovor buď přes vložené SIM karty nebo ho předá dál do ISDN sítě.

  DTMF

  Dual Tone Multi-Frequency - nazývano též tónová volba. Jedná se o tóny, které slyšíte po stisku tlačítka na telefonu. DTMF přiděluje každé klávese konkrétní frekvenci (skládající se ze dvou samostatných tónů), které jsou následně vyhodnocovány ústřednou.

  E1

  Základní evropský řád digitálních systémů, který spojuje 32 kanálů (30 hlasových) o celkové rychlosti 2.048 Mbit/s.

  EDGE

  Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) - jedná se o technologii, která je vylepšením a rozšířením technologie GPRS a umožňuje využívat přenosovou rychlost až 238kbit/s v sítích GSM.

  EN 81-28, 70

  Jedná se o normu (bezpečnostní předpisy) pro konstrukci a montáž výtahů pro dopravu osob a nákladů. Část 28 specifikuje dálkovou nouzovou signalizaci u výtahů určených pro dopravu osob a nákladů. Dle specifikací musí být alarmové tlačítko neustále funkční (i při výpadku proudu) a nejméně každé tři dny by mělo dojít k automatické simulaci alarmového volání. Této normě vyhovují naše zařízení 2N® LiftNet, 2N® SingleTalk a 2N® Lift8, který bude prodáván od října 2013.

  EnergyBank

  2N® EnergyBank je záložní zdroj energie určený k zálohování náhodných výpadků proudu u zařízení napájených napětím 12V DC se špičkovým proudem 1A.

  Ethernet

  Ethernet je majoritní technologií při budování lokálních sítí (LAN), ale má velké zastoupení i u větších sítí. Síťová technologie spadá v referenčním ISO-OSI modelu do první (fyzické) a druhé (spojové) vrstvy. Definuje řadu parametrů, co se týče přenosového média a signálu, ale také popisuje způsob přístupu k síti a obecný adresovací formát rámce. Ethernet je specifikován normou IEEE 802.3.

   

  FTP

  File Transfer Protocol je standardní síťový protokol používaný pro přenos souborů z jednoho počítače na jiný počítač přes IP síť (např. přes internet). FTP protokol je postaven na architektuře "klient-server" a používá oddělené spojení pro řídící informace a pro samotnou datovou komunikaci mezi klientem a serverem.

  FXO

  Port FXO (Foreign Exchange Office) označuje telefonní rozhraní, které přijímá analogovou telefonní linku - např. port analogového telefonu.

  FXS

  Port FXS (Foreign Exchange Subscriber) poskytuje analogovou linku předplatiteli - např. zásuvka na zdi, do které se připojuje analogový telefon.

   

  G.711

  G.711 je nejběžnější a nejjednodušší standard používaný v telekomunikacích. Pro svou jednoduchost je však také nejméně úsporný na přenosovou rychlost - vzorkovací frekvence u tohoto formátu je 8 kHz a každý vzorek má 8 bitů, z toho vyplývá přenosová rychlost 64 kbit/s. Kvalita přenášeného hlasu je totožná s kvalitou hlasu při běžném telefonním rozhovoru. Existují dvě mírně odlišné verze: μ-zákon, který se používá především v Severní Americe, a A-zákon, který je používán ve většině ostatních zemí na světě.

  G.729

  G.729 je jedním z algoritmů používaných pro kompresi hlasu. Kodek G.729 je vzhledem ke svým nízkým požadavkům na šířku pásma používán převážně ve VoIP aplikacích (přenos hlasu po síti IP), kde je potřeba šetřit šířkou pásma - příkladem jsou konferenční hovory. Kodek G.729 pracuje s přenosovou rychlostí 8 kbit/s.

  GPRS

  General Packet Radio Service (GPRS) - technologie paketového přenosu dat v síti GSM. Dosahuje přenosové rychlosti až 115kbit/s, avšak rychlost není garantována, protože u standardu GSM mají hlasové hovory přednost před datovými přenosy.

  GSM

  Global System for Mobile Communication (GSM) je celosvětově nejrozšířenější digitální buňkový komunikační bezdrátový standard pracující v pásmech 850, 900, 1800 a 1900 MHz. Síť je tvořena základnovými stanicemi představujícími buňky o velikosti typicky 1-3 kilometry v průměru. Mezi základní služby standardu GSM patří např. hlasové hovory, zasílání SMS zpráv, datové přenosy o rychlosti 9,6 kbit/s či roaming.

   

  H.323

  Je doporučení ITU-T, které definuje protokoly pro přenos audia, videa a dat v reálném čase přes sítě na bázi IP. Tento standard zahrnuje signalizaci hovorů, přenos multimediálních dat a kontrolu šířky přenosového pásma pro přenosy typu point-to-point a point-to-multipoint.

  Handsfree

  Jako handsfree je označováno takové zařízení resp. taková vlastnost zařízení, která umožňuje telefonovat mobilním telefonem takovým způsobem, že telefonující má volné ruce a může se věnovat jiným činnostem (např. řízení automobilu).

  HDLC

  High-Level Data Link Control je bitově orientovaný protokol linkové vrstvy pro datový přenos po synchronních sítích.

  HSDPA

  High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) je protokol mobilní telefonie označovaný také jako technologie 3,5G. Díky této technologii lze zvýšit přenosovou rychlost oproti UMTS až na 14,4 Mbit/s (Release 5), resp. 48 Mbit/s (Release 7) v sestupném směru.

  HTTP

  Hypertext Transfer Protocol (HTTP) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Protokol funguje způsobem dotaz-odpověď, kdy uživatel pošle serveru dotaz ve formě čistého textu (obvykle přes internetový prohlížeč) a server poté odpoví pomocí několika řádků textu popisujících výsledek dotazu.

   

  IMEI

  International Mobile Equipment Identity je mezinárodní identifikace mobilního terminálu (telefonu). Jedná se o 15-ti místné unikátní číslo, za jehož jedinečnost je odpovědný výrobce.

  Interkom 

  Interkom (dveřní telefon, dveřník, dveřní vstup, vstupní systém) je elektronický komunikační systém v rámci budovy nebo skupiny budov.

  IP

  Internet Protocol - paketový protokol pro doručování dat přes sítě Internet.

  IP adresa

  Jedinečná adresa počítače nebo jiného zařízení připojeného do datové sítě.

  IP paging

  IP paging jednoduše zajišťuje vysílání hlasových zpráv po celé vaší organizaci. Pomocí tohoto systému máte možnost poslat hlášení na všechna zařízení v síti, nebo vybrat jednotlivé zóny, případně zavolat na konkrétní zařízení.

  IP PBX

  IP PBX (Private Branch Exchange) je telefonní pobočková ústředna, která využívá pro obsluhování terminálů datovou síť založenou na protokolu IP.

  IP systémy veřejného ozvučení

  IP systémy veřejného ozvučení zajišťují přenos zvuku prostřednictvím protokolu IP. Zařízení z tohoto portfolia zajišťují přenos mluveného slova, přehrávání podkresové hudby, internetového rádia či jiného audiostreamu v určitém prostoru. Je zde také možnost přehrávat tato sdělení odděleně v různých zónách.

  IP telefonie

  Někdy též označována jako Voice over IP Telephony. Jedná se o obecný termín pro technologie, které využívají paketová spojení internetového protokolu pro výměnu hlasu, faxů a jiných forem informací, které se tradičně přenášely vyhrazenými obvodově spínanými spojeními veřejných spínacích telefonních sítí (PSTN).

  IP65

  IP klasifikuje stupně poskytované ochrany před vniknutím pevných těles a vody do elektrických zařízení. Norma IP65 se týká ochrany zařízení před nežádoucím vniknutím prachu a vody. Číslice 6 znamená, že je zařízení prachotěsné, a číslice 5 znamená, že je zařízení chráněno proti proudu vody.

  IP69K

  Norma IP69K je popsána ve standardu IEC 60529 a zaručuje, že zařízení je odolné proti vysokému tlaku, vysokým teplotám a že je omyvatelné. Dále je zařízení chráněno proti nebezpečnému dotyku jakoukoliv pomůckou a před vniknutím prachu.

  IPX

  Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrického zařízení proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapaliny. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu definovaném mezinárodním standardem IEC 60529. Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody.

  ISDN

  Integrated Services Digital Network - digitální síť integrovaných služeb nabízející digitální přenos informací až k účastníkovi a řadu doplňkových služeb.

  IVR

  Interactive Voice Response je automatický hlasový systém, který umožňuje přesměrování hovoru do správného oddělení pomocí přiřazených kódů (často se používá v bankách a v kontaktních centrech). Volající slyší nahrané hlásky, které ho provádí nabídkou různých služeb, díky čemu se volající může provolit na požadované oddělení, příp. na konkrétní osobu.

   

  Kanál

  Je logické jednosměrné spojení mezi dvěma body. Kanálem se šíří signál určené šířky pásma přenášející určitou informaci (hlas, data nebo video).

   

  LAN

  Local Area Network - je lokální síť počítačů a dalších síťových zařízení v uzavřeném prostoru, např. v místnosti nebo budově.

  LCD

  Liquid Crystal Display - technologie tekutých krystalů používaná u obrazovek mobilních telefonů, počítačů a dalších zařízení.

  LTE

  LTE je příklad sítě 4. generace, která je primárně určená pro vysokorychlostní mobilní internetové připojení rychlostí až 300Mbit/s.

   

  M-Bus

  Komunikační protokol určený především pro dálkový odečet hodnot z měřičů spotřeby (průtok vody, elektřina, tepelná energie), kde příliš nezáleží na rychlosti komunikace jako spíše na odolnosti proti rušení. Komunikace probíhá způsobem Master-Slave, přičemž na jedné sériové sběrnici může být připojeno až 250 stanic. Maximální rychlost je 9600 baudů.

  M2M

  Jedná se o machine-to-machine řešení, které umožňuje bezdrátovým i kabelem připojeným zařízením komunikovat s ostatními zařízeními, které mají stejné možnosti. To vše bez nutnosti jakéhokoliv lidského zásahu. M2M zařízení zaznamenávají konkrétní události (teplotu, stav zásob, atd.) a ukládají je do PC programu, který tyto záznamy převádí do smysluplných hodnot.

  Mobility Extension

  Služba přenášející pevnou linku z kanceláře do mobilního telefonu, čímž uživateli poskytuje maximální flexibilitu. V praxi to znamená, že uživatel nemusí být v kanceláři, pokud očekává důležitý hovor. Mobilní telefon uživatele plně nahrazuje pevnou linku v kanceláři a při příchozím hovoru zvoní současně s ní. Je zcela na uživateli, který telefon zvedne.

  Modularita

  Vlastnost výrobku, která umožňuje rozšiřování funkcí nebo kapacity systému v závislosti na růstu společnosti (počet uživatelů, funkční požadavky, atd.).

  Most

  Je softwarové nebo hardwarové síťové zařízení, které propojuje dvě nebo více sítí tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Most pracuje na druhé vrstvě ISO/OSI referenčního modelu.

  MSC Booster

  MSC Booster je řešení pro zvýšení počtu služeb GSM sítě bez nutnosti upgradu stávajícího MSC (mobile switching centre). K tomuto účelu můžete využít naší ústřednu 2N® NetStar.

   

  NT port

  Port síťového zakončení (Network Termination port) - jedná se o port na zařízení (např. na BRI bráně), do něhož se obvykle připojuje koncové zařízení (např. ISDN telefon).

  NTP

  Network Time Protocol (NTP) je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů či jiných síťových zařízení po paketové síti s proměnným zpožděním. Tento protokol zajišťuje, aby všechna tato zařízení v síti měla stejný a přesný čas. Jednodušší forma NTP protokolu se nazývá Simple Network Time Protocol (zkráceně SNTP). Tento protokol nebere v úvahu zpoždění paketů v síti.

   

  OEM

  Original Equipment Manufacturer je obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jenž při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců, a hotový výrobek poté prodává pod svou vlastní obchodní značkou.

   

  Paket

  Blok dat, která se používají pro přenos paketově spínaných systémů.

  PBX

  Pobočková telefonní ústředna (Private Branch Exchange), která je většinou v soukromém vlastnictví a umožňuje bezplatné volání mezi připojenými účastníky. Pobočková ústředna se obvykle připojuje k veřejné síti a umožňuje účastníkům volat i mimo tuto ústřednu. Díky pobočkové ústředně zákazník ušetří na interních i externích hovorech.

  PBX Booster

  PBX Booster je zařízení, které můžete připojit k jakékoliv stávající pobočkové ústředně přes ISDN, analogové či VoIP rozhraní. PBX Booster pak může plnit nejenom funkci brány, ale taktéž Vám přinese spoustu dalších užitečných funkcí jako 2N® Mobility Extension, IVR, VoiceMail, SMS to Email, apod.

  Plug and play

  Plug and play nebo též "připoj a hraj" je termín označující technologii, která umožňuje připojit hardwarovou periferii k počítači či jinému síťovému zařízení. Toto zařízení ji jednoduše rozpozná a automaticky nainstaluje potřebné ovladače.

  PoE

  Power over Ethernet je napájení po datovém síťovém kabelu (UTP kabelu), bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem.

  Point to Multipoint

  Relace mezi jedním místem a mnoha body, např. komunikace mezi vysílačem mobilního operátora a skupinou telefonních přístrojů přidružených k tomuto vysílači.

  Point to Point

  Relace mezi dvěma body, např. komunikační spoj na dlouhé vzdálenosti.

  PPPoE

  Point-to-point over Ethernet je síťový protokol, který zapouzdřuje PPP rámce do ethernetových rámců. Každý klient má své vlastní PPP spojení k přístupovému bodu, přičemž kontrola přihlášení, účtování, přístup ke službám jsou pak realizovány na základě platného přihlášení uživatele, a ne na základě jeho IP adresy.

  PRI

  Primary Rate Interface je ISDN rozhraní disponující 30 B kanály (každý s přenosovou rychlostí 64 kbit/s) sloužících k přenosu uživatelských informací (hovor, data), jedním D kanálem (64 kbit/s) zajišťujícím přenos signalizace a jedním kanálem určeným pro synchronizaci. PRI tedy umožňuje současný přenos až 30 telefonních hovorů.

  Provolba

  Direct Dialling In (DDI) je funkce přímé provolby ke koncovému zařízení v pobočkových ústřednách, pokud volající zná číslo pobočky volaného. V opačném případě je volající přepojen na spojovatelku.

  PSTN

  Veřejná telefonní síť (Public Switched Telephone Network) s přepínáním okruhů. Dnes je srdcem většiny telefonních sítí digitální systém, ale kdysi se jednalo právě o systém analogový.

   

   

  Relé

  Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. V našich interkomech řady 2N® Helios IP je použito elektromagnetické relé.

  Roaming

  Používání sítě jiného než domovského mobilního operátora pro volání, odesílání sms zpráv a přenos dat.

  Router

  Směrovač je síťové zařízení směrující pakety v datových sítích správným příjemcům na základě zdrojové a cílové IP adresy.

  RTP

  Real-time Transport Protocol je protokol standardizující paketové doručování zvukových a obrazových (video) dat po internetu. Protokol je jedním z technických základů pro VoIP technologii a využívá se např. v IP telefonii, při videokonferencích či v push-to-talk systémech. RTP data jsou nejčastěji přenášena pomocí UDP protokolu.

  RTSP

  Protokol RTSP (Real Time Streaming Protocol) slouží k doručování obsahu formou datového toku jednosměrného vysílání (unicast). Jedná se o protokol na úrovni aplikací, který byl vyvinut speciálně pro řízení doručování dat v reálném čase, např. zvukového obsahu či obsahu videa.

   

  SIM hunting

  Jedná se o vyhledání volné SIM karty, které umožňuje zákazníkovi využít směrování odchozích hovorů z jeho telefonní ústředny přes vícekanálovou GSM/UMTS bránu a zároveň identifikaci (CLIP) těchto hovorů jedním unikátním číslem. Stejně tak jsou příchozí hovory na toto číslo směrovány na volnou SIM kartu v GSM bráně.

  SIM Management

  Centrální řešení pro správu SIM karet. Díky jejich správě z jediného místa lze významně snížit náklady a posílit jejich ochranu před možným poškozením nebo odcizením. Řešení je mimo jiné určeno pro operátory, kteří s jeho pomocí mohou velmi efektivně testovat svoji vlastní síť.

  SIP

  Signalizační protokol IP telefonie (Session Initiation Protocol) fungující na jednoduché textové bázi. Vhodný pro integrované hlasové a datové aplikace.

  SMA

  SMA - anténní konektory jsou malé vysokofrekvenční konektory, které byly vyvinuty pro koaxiální kabel a připojují se k zařízení pomocí šroubovacího mechanismu. Konektor má impedanci 50 Ω a je charakterizován výbornými elektrickými vlastnostmi do 17 GHz.

  Smart Energy

  Je řešení, které může být zajímavé jak pro distributory, tak i pro spotřebitele v oblasti energií (elektrické, tepelné, atd.). Na základě tohoto řešení můžete získat celkový přehled o spotřebě energie v budově či nějakém areálu a následně můžete provést úsporná opatření vedoucí ke snížení nákladů za energie.

  SMS

  Služba krátkých textových zpráv (Short Message Service). Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet.

  SNMP

  Simple Network Management Protocol, zkráceně SNMP, je internetový protokol, určený pro správu sítě. Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě a jejich následné vyhodnocování. Tento celosvětově standardizovaný protokol zajistí, že budete mít pod kontrolou celý komunikační systém v reálném čase. Budete ihned vědět o jednotlivých poruchách a reagovat na ně rychleji, než si jich všimne uživatel.

  SNR

  Odstup signálu od šumu (Signal to Noise Ratio) - jedná se o vztah mezi úrovní signálu a hladinou šumu, tj. poměr síly signálu k síle šumu v určené šířce pásma.

  Softswitch

  Někdy též nazýván jako media gateway controller nebo call agent. Souhrnný název nového přístupu ke spínání telefonie, který byl vyvinut, aby umožnil hlasový provoz po paketově spínaných sítích. Na nejzákladnější úrovni je softswitch definován jako software ovladače mediální brány, který poskytuje řízení hovorů a management zdrojů pro mediální bránu. Řízení hovorů se týká nastavení a ukončování hovorů (včetně směrování hovorů). Softswitch poskytuje i ověřování hovorů a autorizaci a účetní služby přístupem k informacím dostupným ve stávající síti.

  Spínač

  Mechanické nebo elektronické zařízení, které otevírá a zavírá obvody, mění provozní parametry nebo volí cesty pro obvody na základě dělení prostoru a času.

  STUN

  Session Traversal Utilities for NAT - služba pomáhající zařízením VoIP určit veřejnou IP adresu routeru, který připojuje toto VoIP zařízení k internetu.

  Šetřicí automat

  Šetřící automat neboli Least Cost Routing (LCR) je funkce brány/pobočkové ústředny, která pro volání vybírá nejlevnější možnou cestu odchozího hovoru (např. hovor z pevné linky na mobilní telefon se odesílá přes síť GSM). Pomocí této služby tak můžete snížit náklady na volání až o 80%.

  Širokopásmový

  Způsob přenosu digitálních signálů používaný pro přenos dat například v technologii ADSL.

   

  T.38

  T.38 je doporučení ITU-T, které specifikuje přenos faxu v reálném čase přes IP sítě. T.38 tedy není protokol pro samotné sestavení hovoru, tudíž zařízení podporující tento protokol musí pro sestavení hovoru používat standardní protokoly, které umožňují volání přes IP síť, např. H.323, SIP či MGCP.

  T1

  Digitální přenosová linka, která slučuje 24 kanálů s celkovou kapacitou 1.544Mbps. Nejčastěji se používá v Severní Americe.

  TCP

  Transmission Control Protocol (TCP) je spojově orientovaný protokol pro přenos toku bajtů na transportní vrstvě (4. vrstva modelu ISO-OSI) se spolehlivým doručováním. Data jsou doručována ve správném pořadí.

  TE port

  Port koncového zařízení (Terminal Equipment port) - jedná se o port na zařízení (např. na BRI bráně), pomocí něhož se obvykle brána připojuje k ISDN síti (linka do PSTN sítě).

  TELNET

  Telnet je protokol sloužící k realizaci spojení typu klient-server. Jedná se o spolehlivý, spojově orientovaný protokol, který je obvykle využíván k navázání spojení na TCP port 23. Na tomto portu standardně naslouchá Telnet server.

   

  UDP

  User Datagram Protocol (UDP) je protokol transportní vrstvy, který nezaručuje spolehlivé doručení datagramu uživateli - datagram se může po cestě ztratit. Dále UDP protokol není schopen zajistit, že nedojde ke změně pořadí doručených datagramů, nebo že se některý datagram nedoručí vícekrát. Avšak tento protokol je v porovnání s protokolem TCP rychlejší a má nižší nároky na režii. Je používán např. pro tyto aplikace: DNS, DHCP a SNMP.

  UMTS

  Universal Mobile Telecommunications System je technologie podporující rychlé přenosy dat a je vhodná především pro mobilní připojení k internetu a hlasové služby. Přenosová rychlost dosahuje hodnoty 7,2Mbit/s směrem k uživateli (download) a hodnoty 5,76Mbit/s směrem od uživatele (upload).

  USSD

  Unstructured Supplementary Service Data - jedná se o metodu založenou na zasílání speciálních kódů (USSD kódů) do sítě mobilního operátora a následné vyčítání potřebných informací ze zaslané odpovědi. Tato metoda se nejčastěji používá pro dobíjení kreditu na SIM kartách, kontrolu aktuálního stavu kreditu a pro aktivaci SIM karty.

  Virtuální ústředna

  Řešení virtuální ústředny Vám přinese trhem ověřené řešení, s jehož pomocí oslovíte velkou škálu firem, společností a korporátních zákazníků. Uživateli poskytnete všechny telefonní a faxové služby klasických inhouse PBX systémů, navíc můžete nabídnout až 80 dalších pokročilých funkcí a služeb – např. 2N® Mobility Extension s možností přepojení, VoiceMail do e-mailu, IVR či konferenční hovory.

  Voicemail

  Službu přesměrování do hlasové schránky využijete v případě, že jste mimo kancelář, zároveň nechcete být rušeni na mobilním telefonu díky službě 2N® Mobility Extension a přitom nechcete ztratit jediného zákazníka tím, že nepřijmete jeho hovor. V takovém případě si může jakýkoli uživatel komunikačního systému 2N® NetStar zapnout přesměrování do hlasové schránky.

  VoIP

  Voice over IP je technologie přenosu hlasu po IP sítích.

  VRRP

  Virtual Router Redundancy Protocol slouží pro spínání záložního routeru v případě poruchy. Pokud dojde k poruše primárního routeru, automaticky se aktivuje spojení k záložnímu routeru a uživatelé sítě nebudou nijak postiženi.

   

  WAN

  Wide Area Network je datová síť obvykle rozšiřující LAN mimo budovu nebo areál.

  Wi-Fi

  Wireless Fidelity je všeobecný termín pro vysokofrekvenční bezdrátovou místní síť (WLAN).

  Wi-Fi HotSpot

  Hotspot je oblast či místo, kde je dostupné bezdrátové připojení do sítě Internet za použití routeru připojeného k poskytovateli Internetu. Hotspoty obvykle fungují na principu Wi-Fi technologie a lze je nalézt v kavárnách a jiných veřejných prostranstvích.

   

   

   

  Zigbee

  Je bezdrátová komunikační technologie vystavěná na standardu IEEE 802.15.4. Tato technologie je určena pro spojení nízkovýkonových zařízení v osobních sítích (PAN) na malé vzdálenosti. Přenosová rychlost je 250kbit/s.

   

  3G

  Označení sítí třetí generace, jejichž příkladem je systém UMTS. Je charakterizován schopností současně přenášet hlas i data, dosahuje maximální přenosové rychlosti až 28Mbit/s.

  4G

  4G představuje již čtvrtou generaci bezdrátového telekomunikačního standardu. Zástupcem je systém LTE. Přenosové rychlosti tohoto systému jsou až 100 Mb/s pro mobilní uživatele a až 1Gb/s pro nepohyblivé uživatele.

   

   

  • No labels