Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Od verze Since the version 2.1 lze v 2N® Access Commanderu nově nastavit a sledovat maximální obsazenost v určité oblasti the maximal occupancy in a certain area can be newly set and monitored in 2N® Access Commander.

 

 

Table of Contents

 

...

How to set up an area to manage the occupancy

 

...

Info

Instrukce ohledně definování přístupových bodů naleznete v tomto FAQ: Přístupové body - definování přístupových bodů v 2N® Access Commanderu od verze 2.1

Nastavení samotného omezení obsazenosti

 

 • při dosažení limitu obsazenosti, který lze ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu v sekci Omezení oblastí pro danou oblast nastavit, můžete vybrat mezi 3 "akcemi":
  a) nestane se nic        b) pouze upozornění        c) zamezení přístupu
  Pro nastavení klikněte na políčko Režim kontroly obsazenosti, kde zadáte maximální počet osob a onen režim - následně potvrďte kliknutím na ULOŽIT:
  Image Removed
  Image Removed
  v dané oblasti poté v kolonce Aktuální obsazenost rovnou vidíme kolik osob z kolika povolených se v ní právě nachází:
  Image Removed
  v sekci Omezení oblastí na kartě VÝJIMKY, lze též, kliknutím na tlačítko PŘIDAT, vybrat skupiny nebo uživatele,
  kteří budou mít do dané oblasti přístup i přes její naplněnou kapacitu (na závěr potvrdíme kliknutím na PŘIDAT):
  Image Removed
  na kartě NASTAVENÍ lze pod kolonkou Reset zvolit, kliknutím na PŘIDAT ČAS RESETU, den v týdnu a čas, kdy dojde k resetu stavu omezení oblastí - počet uživatelů nacházejících se v dané oblasti se vynuluje. Stejně tak lze v tomto okně onen nastavený "reset" odebrat. Posléze potvrdíme kliknutím na ULOŽIT vpravo dole:
   
  Image Removed

  in the 2N® Access Commander's web interface go to the Area restrictions section, where click on the NEW AREA button in the upper right,
  name it and confirm by clicking on CREATE:


  Image Added


 • then click the on the ADD button at the bottom of the DEVICES tab and then select the device (containing a total of at least 2 access points) and confirm by clicking on ADD:

  Image Added


  Info

  For instructions to defining access points see this FAQ: Access points - defining access points in 2N® Access Commander since version 2.1

Setting up the occupancy limit itself

 • when the occupancy limit is reached, which can be set in the 2N® Access Commander's web interface in the Area restrictions section for the given area, you can choose between 3 "actions":       a) happens nothing        b) just a notification        c) access denied
  To set, click on the Occupancy mode field, where you enter the maximum number of people and the mentioned mode - then confirm by clicking on SAVE:

  Image Added

  Image Added • in the given area then on the field Current occupancy we can immediately see how many people, out of how many are allowed in it, are there:

  Image Added


 • In the Area restrictions section on the EXCEPTIONS tab you can also select groups or users by clicking on the ADD button,
  who will have access to the given area despite its full capacity (at the end we will confirm by clicking on ADD):


  Image Added


 • on the SETTINGS tab it is possible to select, under the Reset field, by clicking on ADD RESET TIME, the day of the week and the time when the area restriction status will be reset - also the number of users located in the given area is reset. It is possible to remove the set "reset" in this window, as well. Then confirm by clicking on SAVE at the bottom right:
   
  Image Added

 

 

 

...

Anti-passback

...

function within the Area restrictions

 

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu v sekci Omezení oblastí se nyní, kromě nastavení limitu obsazenosti, nachází též nastavení pro funkci In the 2N® Access Commander's web interface, in the Area restrictions section, in addition to the occupancy limit settings
  there are now also settings for the "Anti-passback" function:
  Image Removed
  Image Added


 • v kolonce ANTI-PASSBACK zde po kliknutí na "Anti-passback" nebo na "Anti-passback timeout uživatele" můžete definovat typ Anti-passbacku
  (více k Anti-passbacku naleznete v tomto FAQ: Anti-passback - jak nakonfigurovat v Access Commanderu )
  a v kolonce "Timeout uživatele" (ve stejném okně) též dobu, za kterou bude uživateli umožněno znovu vstoupit (po porušení podmínek) do dané oblasti:

...