Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ujistěte se, že na daném síťovém úložišti máte nastaven parametr "Pokoušet se připojit po [s]" na hodnotu vetší než 10.

Parametr – 1 - 1 znamená, že po výpadku úložiště se NS nesnaží o obnovu spojení.

...