Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Zkontrolujte kadenci vyzváněcího tónu dané analogové linky - AZUCHO. V továrním nastavení bude detekován pouze tón za podmínky: Délka délka tónu musí být delší než 500ms a mezera musí být v rozmezí mezi 1000ms a 6000ms.
  • V případě LN restartujte centrální jednotku. Pokud bude chyba přetrvávat i nadále, kontaktujte 2N technickou podporu!

...

  • Připojte analogový telefon pro ověření funkčnosti dané analogové linky!
  • Zkontrolujte správnost naprogramovaného telefonního kontaktu, který je nastaven parametrem 011.
  • V případě LN jednotky , ověřte status třetí LED diody, která signalizuje chování sběrnice. LED dioda signalizuje střídavě „zelená/oranžová“. Toto je známka rušení na sběrnici, popřípadě došlo ke špatné adresaci , či závadě na hlásce.

 Zkontrolujte kvalitu zemnění, které odstraní rušení na analogové lince.

  • V případě LN jednotky musíte použít uzemněné napájení AC230V pro LN centrální jednotku. Uvnitř centrální jednotky dochází k propojení vstupu na AC230V a konektoru sběrnice.
  • V případě ST, musíte  musíte kvalitně uzemnit komunikační panel kabiny, případně lze využít jeden ze šroubků. 

...