Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ukončení hovoru na zařízeních 2N® SingleTalk může být provedeno několika způsoby:

  1. obsazovací tón nebo trvalý tón *) po ukončení hovoru
  2. vyzváněcí tón *) po nastaveném počtu zazvonění
  3. účastník "na druhém konci" stisknul znak 
  4. vypršení nastavené maximální délky hovoru
  5. vypršení 30 sekund po použití spínače

*) Komunikátor je schopen detekovat trvalý, obsazovací i vyzváněcí tón i v případě, že má tón dvě frekvenční složky, jak je tomu v Británii, USA (tzv. BTT tone) a v Kanadě. Tato nová funkce nevyžaduje nastavování žádného parametru. Jedna ze složek tónu musí být 440 Hz.


V případě, že zařízení nedetekuje Obsazovací, případně trvalý tón, je nutná úprava parametrů:

941 - minimální doba trvalého tónu, pokud tón trvá déle, 2N® SingleTalk zavěsí. (výchozí hodnota 20=2s, rozsah 10-99)

942 - minimální doba obsazovacího tónu nebo mezery, tímto parametrem lze upravovat detekci obsazovacího tónu. (výchozí hodnota 8 = 0,08s, rozsah 0-255)

943 - maximální doba obsazovacího tónu nebo mezery, tímto parametrem lze upravovat detekci obsazovacího tónu.  (výchozí hodnota 70 = 0,7s, rozsah 0-255)

944 - maximální rozdíl tón – mezera,  tímto parametrem lze upravovat detekci obsazovacího tónu.  (výchozí hodnota 10 = 0,1s, rozsah 0-255)


Vysvětlení parametrů 942, 943, 944

obr. 1

Parametr 942 se nastavuje vždy dle kratší části obsazovacího tónu. Pokud je délka tónu větší než délka mezery, nastavujeme dle mezery. Pokud je trvání tónu kratší než trvání mezery, nastavujeme dle tónu. 

Pro obr.1 tedy platí, že musíme nastavit parametr 942 podle mezery – například na 200 ms, a parametr 943 podle tónu – např. na 600 ms. V tomto případě ale můžete ponechat výrobní nastavení obou parametrů. Rozdíl tón – mezera je ale 500 − 250 = 250 ms.  Parametr 944 je nutné  nastavit na hodnotu větší, např. na 300 ms.

  • Parametr 944 je někdy nutné zvýšit také v případě, že je 2N® SingleTalk instalován v prostoru s velkým dozvukem.