Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Brána umožnuje umožňuje spuštění pouze jednoho trasování v jeden čas. Odpověď "BUSY" znamená spuštěné trasování na jiném portu, než je port, na kterém se snažíte trasování spustit.
  • Pro ukončení spuštěného trasovaní na použijte příkaz "AT!RX"
  • Pro zobrazení aktivního portu s aktivním trasováním použijte příkaz "AT&U"

...