Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: zapati

...

Nyní můžeme v sekci Hardware - Tlačítka přiřadit destinaci dle platného číslovací plánu Proxy Serveru, ke kterému jsem se přihlásili pod SIP účtem

Faq_zapati