Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • In the 2N® Access Commander's web interface, in the Area restrictions section, in addition to the occupancy limit settings
  there are now also settings for the "Anti-passback" function:
 • v kolonce 

  in the ANTI-PASSBACK

   zde po kliknutí na

  field here after clicking on "Anti-passback"

  nebo na

  or on "Anti-passback user timeout

  uživatele" můžete definovat typ

  " you can define the type of Anti-

  passbacku

  passback
  (

  více k Anti-passbacku naleznete v tomto FAQ: 

  you can find more about Anti-passback in this FAQ: Anti-passback -

  jak nakonfigurovat v Access Commanderu

  how to configure in 2N® Access Commander )

  a v kolonce "Timeout uživatele" (ve stejném okně) též dobu, za kterou bude uživateli umožněno znovu vstoupit (po porušení podmínek) do dané oblasti:
  Image Removed

  and in the "User timeout" field (in the same window) also the time after which the user will be allowed to re-enter (after violating the conditions) the given area:


  Image Added

 

 

 

 

 

...

Widget of the function Occupancy

 

Info

Obecné instrukce ohledně používání widgetů jsou v následujícím For general instructions to using widgets see the following FAQ: Dashboard a widgety (od verze and widgets (since the version 2.0) ve in 2N® Access CommanderuCommander

 

 • v sekci Dashboard můžete tedy přidat widget pro sledování Obsazenosti, kde rovnou vidíte, jak je kapacita vytvořených oblastí naplněna.
  Po kliknutí na symbol tří teček lze přejít na změnu filtru či si widget přejmenovat:
  Image Removed
  Po kliknutí na Změnit filtr můžete vybrat pouze některou, nebo některé, oblasti, které na daném widgetu budou.
  K tomu je nejprve zapotřebí deaktivovat volbu "Sledovat všechny oblasti" - viz na obrázku níže. Nakonec potvrdíme kliknutím na ZMĚNIT:
  Image Removed

  in the Dashboard section you can add widget for monitoring of the Occupancy, where you can immediately see how the capacity of the created areas is filled.
  After clicking on the three dot symbol you can go to change the filter or rename the widget:


  Image Added


 • After clicking on Change filter you can select just one or some of the areas that will be on the widget.
  To do this you have to deactivate the "All areas monitoring" option, firstly - see the picture below. Finally, we confirm by clicking on CHANGE:


  Image Added