Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Identifikační tabulky se používají ke změně identifikace volajících stanic při odchozím hovoru. Vytvářet a modifikovat je lze v menu Routování ‐> Identifikační tabulky. Samotné menu identifikačních tabulek je rozděleno na dvě okna – Základní nastavení a Výjimky.

Základní nastavení

 • Parametry uvedené v tomto okně nám slouží k nastavení identifikace všech volajících, kteří nejsou specifikováni v tabulce (okně) Výjimky.

Schéma – parametrem se nastavuje, zda je po průchodu identifikační tabulkou volající identifikován telefonním číslem, pomocí URI, nebo zda se má zachovat původní identifikace.

Typ – v případě, že je v předchozím parametru zvoleno schéma Telefonní číslo, lze zde vybrat nový typ. Na výběr jsou možnosti Neznámé, Interní, Lokální, Národní a Mezinárodní.

Číslo/URI – vyplněné číslo se použije pro nahrazení interního čísla volajícího uživatele. Volanému se tedy zobrazí zde uvedené telefonní číslo.

Nahradit od konce – Tento parametr uvádí počet číslic parametru Číslo/URI, které budou nahrazeny číslicemi původního (interního) čísla vnitřní stanice. Pokud se původní identifikace volajícího nepřenáší, odpovídá výsledná identifikace číslu nastavenému v parametru Číslo/URI.

Přidat na začátek – Tento parametr umožňuje před výslednou identifikaci volajícího předřadit další číslice.

Výjimky

 • V tabulce výjimek můžete specifikovat objekty (uživatele, stanice, atd.), které budou používat jinou identifikaci než defaultní.

 • Parametry v této tabulce můžeme rozdělit do tří základních skupin:
  • Určení volajícího - obsahuje prvních pět sloupců, které slouží pro identifikaci volajícího, ke kterému se daná výjimka vztahuje.
   • Typ destinace - v parametru se uvádí typ volajícího, pro kterého se má pravidlo řádku uplatnit. Na výběr je Přenašeč, Skupina, Stanice, Typ přenašeče, Typ stanice, Uživatel, Všechny.
   • Destinace - parametrem se konkretizuje volající v rámci zvoleného typu (např. konkrétní stanice).
   • Schéma - parametr udává, zda je uváděná identifikace volajícího Telefonní číslo, URI adresa nebo zda není blíže specifikována (Všechny).
   • Typ – Parametr uvádí typ telefonního čísla volajícího před změnou identifikační tabulkou. Na výběr jsou Neznámé, Interní, Lokální,Národní, Mezinárodní a Všechny. Volbu Všechny lze použít, pokud si uživatel není jist příchozím typem identifikace volajícího. Parametr Typ je použitelný pouze v případě, že je parametr Schéma nastaven na Telefonní číslo.
   • CPN prefix – Díky tomuto parametru lze zajistit, aby se stejná stanice na stejném portu identifikovala různým způsobem v závislosti na volaném čísle.
  • Stanovení nové identifikace- tyto parametry slouží k nastavení nové identifikace volajícího.
   • Schéma - parametrem se nastavuje, zda je po průchodu identifikační tabulkou volající identifikován Telefonním číslem, pomocí URI, nebo zda se má zachovat původní identifikace.
   • Typ - v případě, že je v předchozím parametru zvoleno schéma Telefonní číslo, lze zde vybrat nový typ. Na výběr jsou možnosti Neznámé, Interní, Lokální, Národní a Mezinárodní.
   • Číslo/URI - vyplněné číslo se použije pro nahrazení interního čísla volajícího uživatele. Volanému se tedy zobrazí zde uvedené telefonní číslo.
   • Nahradit od konce - Tento parametr uvádí počet číslic parametru Číslo/URI, které budou nahrazeny číslicemi původního (interního) čísla vnitřní stanice. Pokud se původní identifikace volajícího nepřenáší, odpovídá výsledná identifikace číslu nastavenému v parametru Číslo/URI.
   • Přidat na začátek - Tento parametr umožňuje před výslednou identifikaci volajícího předřadit další číslice.
  • Časová podmínka - slouží k nastavení časového intervalu, během kterého je daná výjimka platná.

Příklad

 • Ústředna NetStar je připojena do veřejné telefonní sítě pomocí PRI linky. Všechny odchozí hovory přes tuto linku se musí identifikovat číslem 261301xxx, kde xxx je vnitřní číslo každého uživatele. Jedinou výjimku mají uživatelé „Ředitel (601)“ a „Sekretářka (600)“. „Ředitel (601)“ se musí vždy identifikovat číslem 261301999 a „Sekretářka (600)“ v závislosti na volaném čísle čísly 261301777 (volané číslo s prefixem 7) a 261301888 (ostatní prefixy).
 1. Otevřete si NetStar administrátor a v menu se přesuňte do záložky Routování ‐> Identifikační tabulky. Zde klikněte pravým tlačítkem myši a vytvořte novou identifikační tabulku.
 2. Po vytvoření nové tabulky se přesuňte do okna základního nastavení a změňte uvedené parametry dle obrázku níže. Tímto zajistíme, že hovory od všech uživatelů, kteří nejsou uvedeni v tabulce výjimek, se budou identifikovat číslem 261301000, přičemž poslední tři nuly budou nahrazeny vnitřním číslem uživatele.
 3. Po nastavení základních parametrů se přesuneme do tabulky výjimek. Zde vložíme celkem tři záznamy. První pro uživatele ředitel, který nám zajistí, že všechny odchozí hovory tohoto uživatele přes linku PRI budou identifikovány číslem 261301999, a další dva pro uživatele sekretářka. Rozdíl mezi dvěma záznamy pro sekretářku je v parametru CPN prefix. Pokud je tento parametr vyplněn, uplatní se daný řádek pouze v případě, že volané číslo začíná zde uvedeným prefixem. Pokud tato podmínka není splněna, uplatní se druhý záznam a hovor odejde s identifikací volajícího 261301888.
 4. Pokud jste všechny parametry nastavili správně, měla by vaše identifikační tabulka korespondovat s obrázkem níže.
 5. Máme‐li správně nastavenou identifikační tabulku, zbývá nám už pouze přiřadit ji definovanému přenašeči. Jelikož v našem případě používáme pro odchozí hovory PRI linku, přesuneme se v menu do záložky Přenašeče ‐> BRI/PRI a vybereme správný přenašeč. Zde přejdeme na parametr Identifikační tabulka a přiřadíme mu námi vytvořenou identifikační tabulku.