Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Při instalaci programu SMS reader postupujeme dle následujících kroků:

Vytvořte nového uživatele v PBX Netstar, menu Uživatelé, Uživatelé a skupiny, poklepat pravým tlačítkem v prostřední části a zvolit Přidat uživatele

Vytvoření nového uživatele. V našem případě Uživatel 100, s číslem URI 100 a potvrďte OK

Přiřaďte uživateli uživatelská práva . Uživatelé, Uživatelská oprávnění, poklepat pravým tlačítkem na uživatele 100  a přiřadit jméno a heslo.

V našem případě Login 100, heslo 100

Začnete s instalací programu SMS reader poklepáním na NsSmsRSetup.exe a následujte kroky v instalačním programu. Postupujte obdobně jako v případě instalace programu AoC reader

Instalace postupuje v obdobných krocích jako instalace programu AoC reader- viz FAQ

AoC - Jak nainstalovat tento program s 2N® NetStar

Odlišnosti:

Specifikujte IP adresu Netstaru a přihlašovací jméno a heslo odpovídající uživateli, kterého jste vytvořili v předchozím bodu 

Spusťte program SMS reader jako správce

Příklad záznamu sms zprávy vyčtené programem SMS reader