Skip to end of metadata
Go to start of metadataContent: