Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V této kapitole je uveden seznam událostí, které 2N® Helios IP ukládá do logu a formát v jakém jsou předávány klientu pomocí zpráv Notify a GetMessagesResponse.

Detailní popis událostí, jejich parametry a použití jsou popsány v následujícím textu.

KeyPressed

Událost KeyPressed je generována vždy při stisku libovolné klávesy na zařízení.

Parametry události

TIMESTAMP

Datum a čas vzniku události, viz kap. Formát vybraných parametrů.

KEYCODE

Kód stisknuté klávesy. Může nabývat hodnot

 • 0, 1, …, 9, *, # – tlačítka numerické klávesnice
 • %1..%54 – tlačítka pro volání

KeyReleased

Událost KeyReleased je generována vždy při uvolnění libovolné klávesy na zařízení. Na modelu 2N® Helios IP Vario je tato událost generována ihned po události KeyPressed.

Parametry události

TIMESTAMP

Datum a čas vzniku události, viz kap. Formát vybraných parametrů.

KEYCODE

Kód uvolněné klávesy. Může nabývat hodnot

 • 0, 1, …, 9, *, # – tlačítka numerické klávesnice
 • %1..%54 – tlačítka pro volání

CallStateChanged

Událost CallStateChanged je generována při změně stavu probíhajícího hovoru.

Parametry události

TIMESTAMP

Datum a čas vzniku události, viz kap. Formát vybraných parametrů.

STATE

Upřesňuje typ události. Možné hodnoty jsou:

 • ringing - vyzvánění
 • connected – hovor byl spojen
 • terminated – hovor byl ukončen

DIRECTION

Směr hovoru. Parametr může nabývat hodnot:

 • incoming – pro příchozí hovory
 • outgoing – pro odchozí hovory.

CardEntered

Událost CardEntered je generována při detekci karty přiložené ke čtečce RFID karet připojené k zařízení.

Parametry události

RECORD_ID

Sériové číslo události

TIMESTAMP

Datum a čas vzniku události, viz kap. Formát vybraných parametrů.

CARD

Identifikace detekované karty. Jedná se o 24-64bit číslo v hexadecimálním formátu, např. 54A86B87C5.

VALID_FLAG

Pokud je detekovaná karta platná má tento parametr hodnotu true. V opačném případě je nastaven na hodnotu false.

READER_ID

Identifikace čtečky karet. Možné hodnoty:

 • internal_cardreader - interní čtečka karet v 2N® Helios IP Vario, 2N® Helios IP Force.
 • external_cardreader - externí čtečka karet připojená přes sběrnici Wiegand k 2N® Helios IP Vario, 2N® Helios IP Force.
 • Jméno modulu - pro 2N® Helios IP Verso se jméno čtečky karet nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly / Moduly, parametr Jméno modulu.

DIRECTION

Zamýšlený směr průchodu osoby nastavený na interkomu. Možné hodnoty:

 • In – pro příchozí osoby.
 • Out – pro odchozí osoby.
 • Unspecified – nespecifikováno.

 

CodeEntered

Událost CodeEntered je generovaná při vložení numerického kódu a jeho potvrzení pomocí klávesnice na zařízení.

Parametry události

TIMESTAMP

Datum a čas vzniku události, viz kap. Formát vybraných parametrů.

CODE

Zadaný numerický kód, např. 1234.

VALID_FLAG

Pokud je zadaný kód platný (tj. jedná se o jeden z platných kódů v nastavení 2N® Helios IP) má tento parametr hodnotu true. V opačném případě je nastaven na hodnotu false.

DeviceState

Událost DeviceState je generovaná při vybraných změnách stavu zařízení.

Parametry události

TIMESTAMP

Datum a čas vzniku události, viz kap. Formát vybraných parametrů.

STATE

Upřesňuje typ události. Možné hodnoty jsou:

 • startup – Událost generovaná vždy po startu zařízení
 • No labels