Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viz obrázek. Jumpery nastavte podle HW manuálu strana 25-26.

FW: 2.5.0

Programming tool: 2.5.0