Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NS Administrator podporuje:

  • Win 2000
  • XP
  • Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10
  • Server 2003
  • Server 2008