Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ujistěte se, že na daném síťovém úložišti máte nastaven parametr "Pokoušet se připojit po [s]" na hodnotu vetší než 10.

Parametr - 1 znamená, že po výpadku úložiště se NS nesnaží o obnovu spojení.