Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Od FW verze 2.22 interkomy z rodiny 2N® IP interkomů obsahují novou sekci "Hardware->Dveře" ve webové správě. Uvedené menu nabízí:

 • Ještě snadnější konfiguraci 2N® IP interkomů. Sdružuje všechna nastavení související s fyzickými dveřmi ovládanými interkomem do jedné sekce.
 • Během instalace můžete nyní nastavit různá globální pravidla pro Příchod a Odchod a různé globální režimy autentizace (dvojitá autentizace pomocí kódu a RFID, trojitá autentizace pomocí kódu, RFID a bluetooth atd.) místo konfigurování zvlášť každému uživateli.
 • Součástí této sekce je také konfigurace REX (odchodového) tlačítka.
 • Nová podpora integrace s přístupovými systémy Genetec Synergis.

Firmware verze 2.22 vyžaduje 2N® Access Commander verze 1.9.1 a vyšší, více informací zde.
Níže je uveden podrobný popis tohoto nového menu, včetně snímků z webové správy.

Konfigurace sekce Dveře

Přejděte do sekce "Hardware->Dveře->Dveře". Nachází se zde následující nastavení:

Zámek dveří

Tato sekce definuje, který spínač z "Hardware->Spínače" se používá pro zámek fyzických dveří. Můžete zde také konfigurovat konkrétní výstup (na obrázku Output 1 pro Spínač 1). Logika v této sekci zůstává stejná. Zvolte konkrétní spínač (v našem případě "Hardware->Spínače->Spínač 1") a zvolte fyzický výstup pro parametr "Řízený výstup" dle obrázku níže.

Senzor otevření dveří

V této sekci můžete konfigurovat veškerá nastavení týkající se dveřního senzoru (může to být magnetický kontakt od 2N, objednací č. 9159012). 

 • Přiřazený vstup - Zvolte fyzický vstup na interkomu, kam je senzor připojen. Může to být vstup na hlavní jednotce, ale také na čtečce karet či I/O modulu.

 • Režim vstupu - Zvolte mezi dvěma režimy vstupu. "Invertovaný" pro rozpínací tlačítko a  "Neinvertovanýpro spínací tlačítko.

 • Detekce neautorizovaného otevření dveří - Aktivujte pro sledování neautorizovaného otevření dveří. Jakmile interkom detekuje otevření dveří (přiřazeným vstupem a dveřním senzorem), ale přiřazený spínač ze sekce "Dveře" nebyl aktivován, vygeneruje událost "UnauthorisedDoorOpen" do protokolu událostí. Tato událost může být zpracována pomocí HTTP API a také viditelná v 2N® Access Commanderu, který může s touto událostí dále pracovat.

 • Detekce dlouho otevřených dveří - Aktivujte pro detekci dlouho otevřených dveří (někdo vloží překážku do dveří a ty nemohou být zavřeny). Po vypršení času "Maximální čas otevření dveří" viz níže, se vygeneruje událost "DoorOpenTooLong" do protokolu událostí. Tato událost může být zpracována pomocí HTTP API a také viditelná v 2N® Access Commanderu, který může s touto událostí dále pracovat.

 • Maximální čas otevření dveří - Definuje čas, po kterém se aktivuje "Detekce dlouho otevřených dveří".

Odchodové tlačítko (REX)

Tato sekce konfiguruje odchodové tlačítko, které umožňuje otevřít dveře při odchodu z budovy. Jakmile je tlačítko stisklé, dveře jsou otevřeny.

 • Přiřazený vstup - Vyberte fyzický vstup na interkomu, kde je připojeno REX tlačítko. Může to být vstup na hlavní jednotce, ale také na čtečce karet či I/O modulu.

 • Režim vstupu Zvolte mezi dvěma režimy vstupu. "Invertovaný" pro rozpínací tlačítko a  "Neinvertovanýpro spínací tlačítko.

Genetec Synergis

Tato sekce umožňuje integraci s částí platformy Genetec Security Center, především Genetec Synergis access system. FW interkomu obsahuje protokol Genetec RIO, který se používá pro komunikaci s Genetec serverem. Po konfiguraci interkom odesílá ID každé přiložené karty (nebo virtuální karty Bluetooth či otisku prstu) do serveru, který má databázi platných karet, na jejímž základě interkom otevře nebo neotevře dveře.

Vše, co je nutné provést v této sekci, je aktivace volby "Povoleno" a vyplnění aktuální IP adresy serveru do "Adresa Synergis serveru" a platných přihlašovacích údajů ("Uživatelské jméno" and "Heslo"). "Stav připojení" zobrazuje, zda je připojení úspěšné.

Konfigurace Pravidel pro příchod a Pravidel pro odchod

Icon

Pokud používáte 2N® IP interkom společně s 2N® Access Commanderem, pak je nezbytné používat verzi alespoň 1.9.1. Tato verze ještě neobsahuje novou sekci Dveře, nicméně je plně kompatibilní s FW verze 2.22 pro interkomy. Sekce Dveře bude dostupná v 2N® Access Commanderu 1.11. Níže naleznete parametry, které jsou konfigurovány serverem 2N® Access Commander.

Obrázek níže popisuje menu  "Pravidla pro příchod". Pravidla jsou vysvětlena pod obrázkem.

Pravidla pro příchod

Tato sekce slouží pro konfiguraci vícenásobných vstupních pravidel s různými režimy autentizace. Od verze 2.22 jsou autentizační režimy konfigurovány globálně a nelze režim konfigurovat pro každého uživatele zvlášť. Konfigurace vícenásobné autentizace pro každého uživatele zvlášť, které bylo v předchozích verzích FW, není aplikováno po aktualizaci na 2.22.

 • Přístup povolen  2N® Access Commander neovlivní, po aktualizaci na 2.22 je tato volba vždy povolena. Pokud ji uživatel zakáže, server ji nedokáže zpět povolit.

 • Zamykání dveří - Tovární stav je "Odemknuto". Rovněž není ovládáno 2N® Access Commanderem v aktuální verzi. Verze 1.11 umožní zamknout/odemknout všechny interkomy při mimořádné situaci. 

 • Přístupové profily - Tato sekce umožňuje konfiguraci vícenásobných přístupových pravidel. Přístupová pravidla z 2N® Access Commanderu (Zony+Skupiny+Časové profily) jsou aplikována na 1. a 4. řádku. Pokud interkom rozezná první pravidlo (ověřuje se odshora), není třeba se obávat, že pravidlo na čtvrtém řádku umožní přístup 24/7, ačkoliv zde není žádný časový profil. Časový profil v 2. a 3. řádku není konfigurován 2N® Access Commanderem a můžete jej konfigurovat ručně, vícenásobná autentizace v zóně je zde však stále aktivní, změna může být provedena deaktivací řádku kliknutím na pole Zónový kód. "Zónový kód" odpovídá parametru se stejným názvem v Pokročilém Nastavení. Aktivace povolí přístup pomocí kódu, který je popsán níže.

Pokročilé nastavení

 • Zónový kód - Můžete přiřadit jeden globální PIN kód pro celou Zónu v 2N® Access Commanderu ("PIN kód pro vstup do zóny" ). Tento kód je vyplněn zde. Důrazně doporučujeme nastavovat tento parametr pouze pomocí 2N® Access Commanderu! Kde v serveru lze tento kód konfigurovat je ukázáno níže.


 • Signalizace autentizace - Akustická signalizace pro přístupové události. Můžete zvolit ze tří možností. "Žádná" - žádný signál při přístupové události. "Jedno pípnutí" - přehráno krátké pípnutí při platné a neplatné přístupové události. "Úplná" - akustická signalizace Spínače nadefinovaného v "Hardware->Dveře->Dveře>Přiřazený spínač". Umožňuje také použít vlastní uživatelský zvuk pro signalizaci. Signalizace spínače je v našem případě v "Hardware->Spínače->Spínač 1->Signalizace stavu" viz níže.


 • Virtuální karta na Wiegand - V případě, že používáte virtuální ID kartu (můžete ji přidat ke každému uživateli v sekci "Adresář->Uživatelé" a v sekci "Přístupové karty" na stránce daného uživatele), můžete předat ID do rozhraní Wiegand výběrem skupiny. Wiegand skupina může být konfigurována pro každý Wiegand modul v sekci "Hardware->Rozšiřující moduly" pro 2N® IP Verso a v sekci "Hardware->Čtečka karet" pro ostatní 2N® IP  interkomy.  

 • Povolit tichý alarm - V případě aktivování můžete přidat virtuální kartu navýšenou o 1 oproti uživatelskému kódu. Pokud je uživatelský kód 0000, pak tichý alarm bude aktivován kódem 0001. Tichý alarm můžete také provázat v sekci Automatizace - Event "SilentAlarm".

 • Omezení počtu neúspěšných přístupů - V případě aktivování a 5ti neplatných pokusů o přístup nebude možné následujících 30 sekund provést autentizaci uživatele.

  Servisní karty

 • ID přidávací karty - Přidejte jednu servisní kartu, pomocí které bude možné přidávat nové karty do Adresáře. Po přiložení přidávací karty bude každá další karta přidána do Adresáře, pokud nebude zaplněn.
 • ID odebírací karty - Přidejte jednu servisní kartu, pomocí které bude možné odebrat stávající karty z AdresářePo přiložení odebírací karty bude každá další karta odebrána z Adresáře.

Pravidla pro odchod

Pravidla pro odchod NEJSOU nyní nijak ovlivněna 2N® Access Commanderem! Jak je patrné na obrázku níže, Pravidla pro odchod mají stejné parametry, jako Pravidla pro příchod. Žádný z níže uvedených parametrů není konfigurován serverem 2N® Access Commander, vše je popsáno v předchozí části věnované Pravidlům pro příchod, nicméně je zde jediný rozdíl. Pro každé přístupové pravidlo zde můžete definovat, zda bude možné otevřít dveře také pomocí tlačítka REX.

Konfigurace čtečky karet

Posledním bodem je konfigurace čtečky karet (případně čteček karet, pokud používáte Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod). Čtečku můžete konfigurovat v sekci "Hardware->Rozšiřující moduly" pro 2N® IP Verso a v sekci "Hardware->Čtečka karet" pro ostatní 2N® IP  interkomyNutné definovat dva parametry. Prvním je parametr "Dveře", kde lze čtečce přiřadit režim Příchod nebo Odchod. Možnosti tedy jsou "Dveře - Příchod" "Dveře - Odchod". Druhým je parametr "Asociovaný spínač" popisující, který spínač bude ovládán čtečkou karet. Můžete zde zvolit jeden ze 4 spínačů ze sekce "Hardware->Spínače" nebo "Spínač zámku dveří", popisováno na začátku tohoto FAQ. V našem případě používáme Spínač zámku dveří.